PMC Việt Nam triển khai dự án phát triển đội ngũ 500 giám đốc sản xuất và 300 giám đốc chất lượng trong năm 2019

PMC Việt Nam triển khai dự án phát triển đội ngũ 500 giám đốc sản xuất và 300 giám đốc chất lượng trong năm 2019

Nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo, kiểm soát tốt chất lượng trong mục tiêu giảm giá thành sản phẩm, 2019 PMC liên tục triển khai các chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP và...