Trong số những doanh nghiệp đã được cấp giấy đăng ký này đã có 04 doanh nghiệp làm thủ tục tạm ngừng, chấm dứt hoạt động. Ngoài ra, trong những năm qua Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của 12 doanh nghiệp đã được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại các địa phương khác như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

Theo báo cáo của 10/14 doanh nghiệp đã được cấp giấy đăng ký trên địa bàn và 05/08 doanh nghiệp có chi nhánh hoạt động tại Hà Nội, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này tính đến hết tháng 12 năm 2008 như sau:

-          Tổng doanh thu của các doanh nghiệp và chi nhánh đạt trên 370 tỷ đồng.

-          Tổng số thành viên tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp trên địa bàn là 56.776 người.

-          Tổng mức thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách nhà nước đạt trên 58,8 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, định kỳ 6 tháng doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm báo cáo với Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh về số lượng người tham gia, doanh thu và số thuế đã nộp của doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của người tham gia mà doanh nghiệp đã nộp hộ.

Theo banhangdacap.gov.vn