Ngoài thỏa thuận về những nội dung khác giữa các bên, khoản 5 Thông tư 19/2005/TT-BTM quy định, hợp đồng tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp phải bao gồm những thông tin cơ bản sau đây:
- Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
- Họ và tên, hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài); nơi đăng ký tạm trú, số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài) của người tham gia; số giấy phép lao động của người tham gia là người nước ngoài;
- Nguồn gốc, chủng loại, chất lượng, giá cả, công dụng và cách thức sử dụng của hàng hoá được bán, giá bán lại hàng hoá, các điều kiện và phạm vi bảo hành đối với hàng hoá (nếu có);
- Cách thức tính tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế mà người tham gia nhận được từ việc tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp nhận;
- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bao gồm cả ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc người tham gia;
- Các trường hợp chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

Theo Banhangdacap