Quý III/2015, CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) đạt kết quả doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. 

Quý III, BMP lãi trước thuế tăng hơn 40%

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 764,6 tỷ đồng, tăng hơn 19%; lợi nhuận trước thuế đạt 144 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BMP đạt 2.069 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 492 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 389 tỷ đồng, tăng 44% so với 9 tháng 2014.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của BMP là 2.289 tỷ đồng, tăng hơn 360 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là 565 tỷ đồng, đầu tư ngắn hạn khác của công ty mẹ BMP là 600 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương chỉ còn 313,7 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số 703,7 tỷ đồng hồi đầu năm.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán