Thông tin từ CTCP Vicostones (VCS) cho biết, quý III, Công ty đạt doanh thu 669 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 127,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 112,9 tỷ đồng.

9 tháng, Vicostones vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 1.835 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 320,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 270,4 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2015 đã được ĐHCĐ thông qua, đến thời điểm hiện tại, VCS đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm. Cụ thể, năm 2015, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.674 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 311 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 18,9% so với năm 2014. Cổ tức tối thiểu 20% bằng tiền mặt.

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, biên lợi nhuận của doanh nghiệp tăng mạnh nhờ nhiều yếu tố. Trước hết là nhờ một số nguyên liệu đầu vào giảm giá do giá dầu giảm. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện các biện pháp quản trị tốt hơn, từ đó quản lý chặt chẽ chi phí định mức, tiêu hao nguyên vật liệu… Đặc biệt, trong năm nay, VCS đã gia tăng doanh thu ở phân khúc sản phẩm cao cấp.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán