Trả lời 1:  Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH (công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần (công ty chuyển đổi) như sau:

    * Hội đồng thành viên thông qua quyết định chuyển đổi và điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có nội dung như sau: tên, trụ sở công ty được chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển phần vốn góp thành cổ phần;
    * Quyết định chuyển đổi phải được gởi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định;
    * Sau đó, đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và đầu tư nơi có trụ sở của công ty chuyển đổi. Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

  •           Quyết định chuyển đổi.
  •           Đơn đăng ký kinh doanh
  •           Danh sách cổ đông sáng lập (vốn cổ phần của cổ đông sáng lập phải được đóng đủ ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Nếu là kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải có thêm giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn của công ty. Nếu kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ thì phải có bản sao chứng chỉ hợp lệ của một trong số những người quản lý công ty.

Trả lời 2: 

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần thì toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH sẽ chuyển sang Công ty Cổ phần. Về mặt kế toán, Công ty TNHH phải quyết toán thuế xong xuôi, căn cứ vào biên bản quyết toán thuế, số liệu đã được chốt sau quyết toán để chuyển sang làm các số dư đầu kỳ tương ứng trong sổ sách của Côgn ty Cổ phần.

Khi chuyển đổi loại hình như vậy thì tốt nhất là bạn nên thiết lập một hệ thống sổ kế toán mới cho Công ty Cổ phần với số dư đầu kỳ là các số liệu đã được chốt sau khi quyết toán ( thay vì số dư đầu kỳ là 0 như trường hợp một Công ty cổ phần mới được thành lập từ ban đầu). Chú ý ngày mở sổ là ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần.

Theo: az24.vn